Forskellighed = berigelse

Foldere

Virupskolens kompetencecenter

Virupskolens kompetencecenter arbejder forebyggende og foregribende i forhold til specialpædagogisk bistand og indsats. Kompetencecentret finder i samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ved Aarhus Kommune) frem til, hvordan elever med særlige behov skal undervises. Med udgangspunkt i klasselærerens og pædagogens beskrivelse af eleven og PPRs vurdering, udarbejdes en handleplan for det enkelte barn.

Desuden har kompetencecenteret til opgave at samle alle indsatser i en helhed for det enkelte barn.

Kompetencecentret repræsenterer et anerkendende og inkluderende læringssyn. Et læringssyn, der tager udgangspunkt i børnenes og det pædagogiske personales styrkeområder og kompetencer.

Vi tager udgangspunkt i at børn gør det rigtige, hvis de kan.                   

Kompetence centeret understøtter således processen med at skabe inkluderende fællesskaber, hvor forskellighed er en berigelse og en læringsbetingelse. 

Kompetencecentret og skolens leder er ansvarlig for, at der ydes den nødvendige specialpædagogiske bistand til elever med særlige behov.

Formål

 • at være skolens videncenter for en inkluderende praksis i forskellige læringsmiljøer
 • at være refleksionsrum for pædagogisk personale i forhold til udfordringer og udvikling
 • at være det forum på skolen, hvorfra initiativer vedrørende skolens specialpædagogiske bistand for børn med specielle behov organiseres og varetages i samarbejde med PPR

Medlemmer af kompetencecenterteam er udviklende og inspirerende for nye måder til inkluderende praksis i læringsmiljøer.

Kompetencecenteret har til opgave at arbejde på en forebyggende og foregribende måde, og samtidig arbejde på den mindst indgribende måde i forhold til specialpædagogisk bistand og indsats. Desuden har kompetencecenteret til opgave at samle alle indsatser i en helhed for det enkelte barn.

Kompetencecentret finder i samarbejde med PPR frem til, hvordan elever med særlige behov skal undervises. Med udgangspunkt i klasselærerens og pædagogens beskrivelse af eleven og PPRs vurdering, udarbejdes en handleplan for det enkelte barn.

Kompetencecenteret tilbyder vejledning og sparring til det enkelte lærer/pædagog team eller til den enkelte lærer/pædagog omkring faglige og pædagogiske udfordringer ift. enkelte børn og grupper.

Organisering

Kompetencecenterteamet består af alle, der har opgaver inden for det specialpædagogiske arbejdsområde.

Kompetencecenterteamet ledes af en leder.Kompetence centeret har en styregruppe. Styregruppen i kompetencecenteret består af lederen og en repræsentant fra specialundervisningen, specialpæd. indsats og AKT. Styregruppemødet afholdes en gang om måneden.

Se organisationsdiagram her >>

 

Værdigrundlag

I Virupskolens Kompetancecenter arbejdes der ud fra værdierne:

 • at børn vil, hvis de kan
 • at forskellighed er en berigelse
 • at børn lærer i fællesskaber
 • at børn skal forstås i alle deres kontekster
 • at de voksnes samarbejde er alt afgørende for succes

Principper

På baggrund af værdierne, arbejdes der ud fra principper om:

 • fokus på forebyggelse
 • målrettet indsats som dokumenteres og evalueres
 • sammenhæng og fælles sprog
 • samarbejde mellem skole, SFO, hjem, FU og dagtilbud

Behov

For at Kompetancecenteret bedst muligt kan støtte op om elevernes læring og trivsel, samt medvirke til at kvalificere personalets indsatser, er der behov for:

 • faglig støtte til det enkelte barn
 • faglig støtte til grupper af elever
 • socialpædagogisk arbejde med det enkelte barn og fællesskabet
 • at barnet/klassen tilknyttes én koordinerende person
 • høj faglighed
 • fokus på forebyggende indsatser i børnegrupper og forældregrupper
 • forsat udvikling af redskaberne: LP, Plan B, Butterfly-modellen
 • intern sparring til medarbejderne
 • kontakt til PPR, KCL, Socialforvaltningen

 

Fællesskab | Engagement | Respekt