Information fra A til Z

Praktiske oplysninger

Besøg
Forældre er altid meget velkomne til at besøge skolen og deltage i undervisningen. Inden besøget skal der laves en aftale med klasseteamet om dag og tidspunkt.
Ved et besøg deltager man altid aktivt i undervisningen. Det betyder, at man giver en hjælpende hånd med.

Boldbaner
Boldbaner må bruges af alle. Skolen bruger banerne øst og vest for skolen. Banerne over for skolen må skolen ikke benytte.

Bøger
Eleverne får udleveret samtlige undervisningsbøger, som de skal bruge i undervisningen. Eleverne skal sørge for, at bøgerne er forsvarligt indbundne, og at de bliver behandlet ordentligt. Hvis bøger eller andre af skolens materialer bortkommer eller går i stykker på grund af uhensigtsmæssig adfærd, erstattes materialerne af hjemmet.

Cykler
Cykler skal stilles i cykelstativerne eller i anviste områder til cykler. Det er ikke muligt at holde cyklerne under konstant opsyn, og skolen kan derfor ikke påtage sig et ansvar for skader eller tyveri. Rådet for Sikker Trafik tilråder brugen af cykelhjelm, og vi tilråder, at børnene først cykler i skole, når de er sikre i trafikken. På skolen har vi cyklistprøver i 3. og 6. klasse, hvor børnene understøttes i at færdes sikkert i trafikken.
Ved udflugter, hvor klassen cykler, skal alle elever bære cykelhjelm.

Elevplaner
Der udarbejdes elevplaner for alle elever på skolerne.
Arbejdet med elevplanerne vil foregå i portalen MinUddannelse.
Skoleåret 2017/18 vil være første år med MinUddannelse.

Fordybelsesuger
Skolen har fire fordybelsesuger, hvor skemaet brydes op og undervisningen tilrettelægges alternativt. Fordybelsesugerne giver mulighed for, at klassen/årgangen kan bruge mere tid på et enkelt fag og dermed dykke dybere ned i et emne og få et mere sammenhængende forløb i et givent projekt.
Ugerne kan også give mulighed for at tilrettelægge undervisningen uden for skolen eller mulighed for at lave et samarbejde på tværs af klasserne og årgangene.
Mødetid i fordybelsesugerne er: 0.-5. klasse: kl. 8.10-13.25 og 6.-9. klasse: kl. 8.10-14.10.

Flytning
For at skolen altid hurtigt kan komme i forbindelse med hjemmet, er det nødvendigt, at vores kartotek altid er opdateret med jeres relevante oplysninger. Derfor er det vigtigt, at I meddeler skolerne og SFO, når I flytter adresse, ændrer telefonnummer i hjemmet eller på arbejdet eller tager navneforandring.

Fotografering
Alle klasser og elever bliver fotograferet. Nogle klasser på skift og andre klasser hvert år:
0. årgang og 9. årgang bliver fotograferet hvert år.
Øvrige klasser fotograferes hvert andet år.
Billederne kan købes af hjemmet.

Forsikring
Skolen har ingen forsikring, hvis eleverne bliver udsat for tyveri, eller der sker skade på elevens ejendele. Det vil derfor som udgangspunkt være familiens egen forsikring, hvortil skaden anmeldes. Derfor henstiller vi til hjemmene, at eleverne ikke har mange penge eller værdigenstande med i skolen. Hvis skaden er påført af en anden elev (skadevolderen), kan den tilskadekomne (forældrene) selv rejse krav over for dennes forsikringsselskab.
For elever fra 6. årgang til 9. årgang vil det være muligt at leje et elevskab til opbevaring af værdier/pc’er.

Forsømmelse
Alle elever har pligt til at følge alle undervisningstimer. Skal eleven have fri eller er syg, skal skolen have besked derom, ellers betragtes fraværet som ulovligt fravær. Undervisning kan i særlige tilfælde omlægges, i givet fald laves der en individuel aftale for den enkelte elev.

Garderober
Det er forældrenes ansvar at holde elevens garderobe ryddelig og i en god orden, så barnet selv kan finde sine ting og sætte sine ting på plads. Garderoben rengøres fire gange om året, og derfor skal garderoben tømmes før ferierne: Efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie.

Glemte sager
Glemt tøj, håndklæder og lignende opbevares i skolens to glemmekasser. Én glemmekasse v/ SFO’en og én
glemmekasse i kælder v/elevator. Glemmekasserne tømmes inden jule- og sommerferien.
Ure, smykker, mobiltelefoner og andre værdigenstande afleveres på skolens kontor. Ved jule- og sommerferie
indleveres ikke-afhentede værdigenstande til hittegods.

Idræt og svømning
Alle elever skal deltage i idræt og svømning. Som en helt naturlig ting skal alle elever i bad før svømning og
efter idræt. Se skolens retningslinjer for deltagelse i idræt på skolens hjemmeside: Skoleliv/Retningslinjer.

Idrætsfaciliteter
Idrætsundervisning i 0.-2. klasse foregår på Virupskolen. Fra påske til efterårsferien er idræts- undervisningen udendørs på Virupskolen. I vinterhalvåret har elever fra 3.-9. klasse idrætsundervisning på Hårup Skole.
Svømmeundervisning foregår på Sølyst Skolen. Transport til og fra Hårup Skole og Sølystskolen foregår med bus.

Kantine
I skoleboden kan elever dagligt købe mad og frugt.
Under hjemmesidens menupunkt Mere liv / Kantine og skolemælk kan man finde et eksempel på en menuplan og en prisliste for de varer, der sælges i Boden. Der kan uden for Bodens åbningstid trækkes drikkevarer og mindre måltider i en automat.
Der er mulighed for at bestille mælk, frugt og vand på www.skolefrugt.com og www.skolemaelk.dk.

Karaktergivning
På Virupskolen får eleverne standpunktskarakterer i 8. og 9. klasse. I 8. klasse får eleverne standpunkt to gange årligt – i henholdsvis i november og juni måned.
I 9. klasse får eleverne standpunkt tre gange årligt – i henholdsvis november, februar og maj måned.

7-trins-skalaen benyttes og indeholder karaktererne:

12 gives for den fremragende præstation
10 gives for den fortrinlige præstation
 7 gives for den gode præstation
 4 gives for den jævne præstation
02 gives for den tilstrækkelige præstation
00 gives for den utilstrækkelige præstation
-3 gives for den ringe præstation

Klasseforældreråd
I alle klasser vælges der på første forældremøde aug./ sep. et klasseforældreråd. Klasseforældrerådets opgave er at understøtte klassens sociale trivsel, som bl.a. varetages ved at lave sociale arrangementer for klassen.
Skolen inviterer hvert efterår forældrerådene til en SAMskabelsesaften med et aktuelt tema, som klasseforældrerådene kan arbejde videre med i den pågældende klasse.
Til SAMskabelsesaftenen deltager klasseforældreråd, medarbejdere og ledelsen.

Koloni
Virupskolens SFO afholder koloni for elever i 2. og 3. klasse de tre dage inden påskeferien.

Kommunikation mellem skole og hjem
Skolens hjemmeside rummer gode muligheder for kommunikation mellem skole og hjem, og derfor benytter vi os i det daglige af elektronisk kommunikation. Kommunikationen foregår via hjemmesidens lukkede områder (skolens intranet), som kræver login:

 • ForældreIntra
 • ElevIntra
 • PersonaleIntra

Konfirmation
Skolens elever i 7. klasse konfirmeres i Hjortshøj Kirke.

Kontakt til medarbejder
ForældreIntra er skolens platform for kommunikation mellem skole og hjem. Skolens personale kan kontaktes
skriftligt via intra. Det er vores erfaring, at det ofte kan være nemmere at snakke sammen om en udfordring, og derfor vægter vi også mundtlig kommunikation højt.
Hvis du gerne vil ringes op, skriv da en mail, og du vil hurtigst muligt blive kontaktet. I akutte tilfælde kan en
medarbejder kontaktes ved opringning til skolens kontor.

Kontor
Skolens kontor er åben mandag til torsdag fra kl. 8.00-15.00. Fredag fra kl. 8.00-14.00.

Kor
Elever på 2.og 3. årgang kan vælge at synge i skolen kor, som en del af undervisningen. Skolens kor optræder ved festlige lejligheder.

Lektier
0.-5. klasse: Elevens lektier kan læses i ugeplanen/ugebrev.
6.-9. klasse: Elevens lektier kan læses i ”Lektiebogen” på intra.

Lektiehjælp
Der tilbydes frivillig lektiecafe (primært for 4.-9. klasse) to eftermiddage om ugen.

Lejrskole
På Virupskolen holdes der lejrskole for klasserne på 4. og 8. årgang.

Lucia
Lucia er en dejlig tradition på Virupskolen, som varetages af 3. årgang primo december. Forældre og bedsteforældre er meget velkommen til at komme og se Luciaoptoget. Senere på dagen går eleverne Luciaoptog på Hjortshøj Lokalcenter.

Lus
Tjek jævnligt dit barn for lus. Har dit barn lus, skal det bekæmpes, og der skal gives information til klassens
øvrige forældre. Det gør du ved at skrive ud til forældregruppen eller ved at give klasselæreren besked. Skolen sender da en luse-seddel med eleverne hjem.

Hvis en elev har lus, kan skolen hjemsende barnet, hvis vi vurderer, at der påkræves en behandling her og nu.

Medicin
Der udleveres ikke smertestillende medicin til elever. Ved kendte sygdomme kan der, efter aftale med forældrene, udleveres lægeordineret medicin, når følgende betingelser er opfyldt: Medicinen skal være i originalemballage og med påtegning om, hvem den er til. Følgende retningslinjer skal være til stede, og de skal følges: Hvordan medicinen skal gives - hvornår den skal gives samt i hvilke mængder den skal gives.

I specielle tilfælde, f.eks. på lejrskoleophold kan der udleveres smertestillende medicin (håndkøbsmedicin)
til elever, når der er indhentet tilladelse fra forældrene, og anvisningen på medicinemballagen følges.

Multibane
Multibanen øst for skolen kan benyttes af alle elever på skolen i såvel undervisnings- som i SFO-tiden. I frikvarteret kl. 10.00-10.30 kan elever fra 0.-4. årgang benytte banen. I pausen mellem kl. 12.10-12.40 er banen reserveret til elever fra 5.-9. klasse.

Netværksmøde
Både skole og hjem kan ønske at indkalde til et netværksmøde, hvis en elev udfordres i en periode, og hvor skole- hjemsamarbejdet ikke har kunnet løse udfordringen. På et netværksmøde mødes de voksne (forældre og professionelle) i et tværfagligt netværk for at sikre en tidlig og sammenhængende indsats omkring et barns/ en ungs læring og trivsel. Alle deltagere tager ansvar for deres del af opgaven, og deltagerne forpligter sig til at se indsatsen i et bredere fagligt perspektiv.

Nyt fra skolen
Skolen opdaterer løbende sin hjemmeside med aktuelle informationer og billeder, og skolens Facebookside
opdateres løbende med nyheder og situationsbilleder fra livet på skolen. Nyhedsbrevet, Forældrenyt, udsendes løbende.
Daglig information og kontakt mellem skole og hjem foregår via ForældreIntra og ElevIntra.

Ringetider
Skolens ringetider fremgår af intra og skolens hjemmeside under Skoleliv / Ringetider.

Rulleskøjter, løbehjul, skateboard, rullesko m.m.
Rulleskøjter m.m. må bruges udenfor. De må ikke benyttes indenfor på skolen. Hvis eleven medbringer skateboard, løbehjul m.m. på skolen, er det skolens forventning, at eleven også har eget sikkerhedsudstyr
med.

Rygning
Virupskolen er røgfrit område. Det gælder både i dagtimerne for elever og ansatte og for fritidsbrugere om aftenen.

Skak
Rigtig mange elever spiller skak. Derfor står skolen, i samarbejde med den lokale skakklub, også bag en årlig skakdag for alle klasser på skolen. Alle elever deltager på det niveau de kan, og de bedste kvalificerer sig til den landsdækkende skoleskakfinale.

Skolens motionsløb
Som landets øvrige skoler afholder Virupskolen Skolernes Motionsløb fredag i uge 41 (fredag inden efterårsferien). Som forælder er du meget velkommen til at lægge din løbetur forbi skolen denne dag og løbe med. Desuden afholder vi i ugen op til sommerferien vores egen idrætsdag for både afdeling A og B.

Skolens principper
Under hjemmesidens menupunkt Forælder/Skolebestyrelse finder du principper, der er vedtaget af Skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder principper for:

 • Samarbejdet mellem skole og hjem
 • Kommunikation
 • Timefordeling og valgfag

Skolernes traditioner
På Virupskolen gør vi meget for at arbejde med og fremme vores vision om respektfulde fællesskaber på tværs af klasser og årgange. For at understøtte det afholder vi bl.a. fordybelsesuger, og derudover har vi dage med Lucia, fastelavn, jule- og sommerafslutning, fællesmøder for de enkelte afdelinger og korkoncerter. Alt sammen tiltag, som bidrager til fællesskabet og til opretholdelse af skolens traditioner.

Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen holder bestyrelsesmøde hver måned.
På hjemmesiden kan du læse referater fra møderne og andet materiale, som Skolebestyrelsen har udarbejdet.
Har du selv lyst til at komme i Skolebestyrelsen, er der valg hvert andet skoleår.

Skolebus
Eleverne kan tage både den offentlige bus og en skolebus til og fra Virupskolen. Der kan ansøges om frikort til den offentlige bus. Frikortet udleveres på skolens kontor og returneres hertil i udfyldt stand.
Skolebussen kører til og fra skole - fortrinsvis med de børn, der bor uden for de offentlige bussers ruter, og udelukkende med de elever, der på et givet tidspunkt møder eller får fri i forhold til skemaet. Dette betyder, at en bus kan aflyses samme dag på grund af skemaændringer.

Se bustiderne på skolens kontor og hjemmeside under Skoleliv / Bus.

Skolefest
Virupskolen holder hvert år i maj skolefest: Virupsfestival.
Alle elever og medarbejdere deltager i planlægning og afholdelse af festivalen, hvor alle klasser optræder med et musikalsk indslag, og der er boder m.m. på festpladsen. Forældre, bedsteforældre og tidligere elever er meget velkomne.

Skolefrihed
Hvis et barn af en eller anden grund skal fritages for skolegang, skal der søges om dette i forvejen. Drejer det sig om en til to dage, søges der hos klasselæreren. Ved flere end to dages frihed søges der hos skolelederen.
Skolen og Skolebestyrelsen har et særligt fokus på, at elevers ferie lægges i de tilrettelagte ferieperioder, da det har en indvirkning på og en betydning for klassens læringsmiljø, når en elev ikke er til stede og kan deltage og indgå i undervisningen.

Skolepatrulje
Skolepatruljen hjælper med at sikre skolevejen for skolens elever. Skolepatruljen guider eleverne gennem morgentrafikken alle skoledage fra kl. 7.50 - 8.10. Skolepatruljens opgaver varetages af elever fra 5. årgang.

Det er skolens forventning, at skolepatruljens guidning og anvisninger respekteres og efterleves af alle børn og voksne.

Skoleskema
Det nye skoleskema lægges på intra ultimo juni. Skoleskemaet er hele året tilgængeligt på intra.

Skovpas
Børnene på 0. årgang lærer efter efterårsferien, hvordan de skal færdes i skoven og ved bækken, og hvordan dyr og træer behandles. Når børnene kender til retningslinjerne for leg i skoven, får de et skovpas.

Sygdom
Klasseteamet skal informeres så hurtigt som muligt og senest den første dag, eleven møder i skolen efter endt sygdom. Informationen gives via ForældreIntra.
Hvis en elev bliver syg i skoletiden, kontakter skolen forældrene.

Tandlæge
Virupskolens elever er tilknyttet Skæring skoles Tandlægeklinik.
I finder yderligere information herom på hjemmesiden: Mere liv/Tandplejen.

Teaterforestilling
Eleverne på 6. årgang står for skolens årlige teaterforestilling.

Uddannelsesvejledning
Virupskolen har tilknyttet en UU-vejleder, som fra slutningen af 7. klasse til slutningen af 9. klasse fortrinsvis
vejleder eleverne gennem klasseundervisning. I 8. klasse inviteres der i efteråret til en forældre/elevaften, hvor der fortælles om uddannelsesveje og uddannelsesparathed.

Elever, der i 8. klasse ikke vurderes uddannelsesparate i januar måned, får individuel vejledning. På skolens hjemmeside findes der under menupunktet Om skolen/ UU-vejledning links til Uddannelsesguiden (UG) og UU
Aarhus, hvor alle relevante oplysninger er tilgængelige.

Valgfag
Der tilbydes valgfag i 7., 8. og 9. klasse. Virupskolen samarbejder med Ung i Aarhus og tilbyder en bred vifte af valgfag og fagtilbud i fritiden. Fagene giver eleven mulighed for at afprøve forskellige faglige emner og interesser.

Venskabsklasser
På Virupskolen har alle klasser en venskabsklasse. 0. kl. er venskabsklasse med 5. kl., 1. kl. med 6. kl. og så fremdeles. De store elever har bl.a. frikvarters- og højtlæsningsaftaler med de yngre børn, de er læsemakkere, og det er venskabsklasser, der synger for 0. klasserne på deres 1. skoledag.

Vintervejr
Vi opfordrer til at høre morgenradio på Østjyllands Radio, som dækker Aarhus og omegn, hvor vi sender besked ud, hvis skolen er lukket.

I de sjældne tilfælde, hvor snekaos forhindrer mange lærere og elever i at nå frem til skolen, kan det blive nødvendigt at aflyse undervisningen. Dette besluttes som regel tidligt på morgenen, og vi sender så besked til Østjyllands Radio på P4, hvor oplysningerne bringes mellem kl. 6.15 og 7.00, og så vidt muligt med gentagelse inden kl. 8.00. Se eventuelt mere på www.dr.dk/p4/aarhus.

Hvis der er snestorm i Østjylland, er det vigtigt, at I sikrer, at der er kommet personale frem på skolen, før jeres barn sendes i skole. Tjek skolens hjemmeside for information - eller ring til skolen/SFOen.

Vision
Skolens vision er:
Virupskolen ,den skabende skole, hvor børn og voksne

 • skaber respektfulde fællesskaber for alle
 • skaber læringsrum, der tager udgangspunkt i den enkelte elev og dennes læringsforudsætninger
 • skaber mulighed for, at kreativitet, nysgerrighed, forundring, eksperimenter og fordybelse er en integreret del af skolens læringsmiljøer
 • skaber læringsmiljøer, der tager afsæt i lokalsamfundets muligheder
 • skaber rum for, at eleven lærer at se sig selv og sig selv i omverden

 

Fællesskab | Engagement | Respekt